0
  Login
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Facebook App.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Facebook App.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Facebook App.

A. Nền tảng Facebook sử dụng OAuth 2.8 để xác thực và ủy quyền. Bạn cần phải thiết lập ứng dụng Facebook và kết nối ứng dụng này vào site của bạn và cho phép nó.
1. Trang hồ sơ Cá Nhân.
2. Facebook Pages (các loại) (Thành viên người ủy quyền các plugin phải là quản trị của trang).
3. Nhóm Công khai (Thành viên người ủy quyền các plugin phải có ít nhất một thành viên của nhóm nào).
4. Các nhóm Closed (Thành viên người ủy quyền các plugin phải là quản trị * của nhóm đã đóng cửa).
5. nhóm Secret (tài người được ủy quyền các plugin phải là quản trị * của nhóm bí mật).

B. Cấu hình Facebook.
1. Tạo một ứng dụng và trang cộng đồng cho trang web của bạn.
1. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.
2. Tới trang phát triển: https://developers.facebook.com/

Các Bạn làm Theo Hình ảnh:

 

 

 

 

Vậy là đã xong việc Tạo App Cho Facebook,

Giờ là Coppy ID App. và App Secret. Để Nhập vào Phần Tài khoản Mạng Xã Hội.

About the Author

Leave a Reply